ترجمه مقاله

عطوفت

'otufat

محبت؛ مهربانی؛ دوستی.

تلطف، دوستی، رافت، شفقت، محبت، ملاطفت، مودت، مهر، مهربانی

مهربان

ترجمه مقاله