ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عطف

'atf

۱. بازگشتن و مایل شدن به‌سوی چیزی.
۲. سخنی را به سخن ماقبل ربط دادن با حرف عطف.
۳. (اسم) (ادبی) در دستور زبان، حرفی که با آن کلمه یا جمله‌ای را به کلمه یا جملۀ دیگر ربط دهند، مانند حرف «و».
۴. [قدیمی] باعطوفت؛ مهربانی.

۱. بازگشت، توجه، چرخش، میل
۲. سجاف، شیرازه
۳. عاطفه، مهربانی
۴. تمایل
۵. پیوند، ربط

بازگشت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ