ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عطشان

'atšān

تشنه.

تشنه ≠ سیراب

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ