ترجمه مقاله

عصاره

'osāre

۱. شیره؛ افشره؛ چکیدۀ هرچیز فشرده‌شده؛ آب میوه یا چیز دیگر که با فشار گرفته می‌شود.
۲. [مجاز] خلاصۀ گفتار، نوشتار، یا مطلب دیگر؛ چکیده.

آب، افشره، جوهر، چکیده، شهد، شیره، عرق، عصیر، لب، مرق

افشره

ترجمه مقاله