ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عصار

'assār

روغن‌گر؛ کسی که از دانه‌هایی مانند کرچک، کنجد، و امثال آن‌ها روغن می‌گیرد؛ افشره‌گر.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ