ترجمه مقاله

عشوه گری

'ešvegari

عشوه‌کاری؛ دلربایی.

ترجمه مقاله