ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عشرات

'ašarāt

۱. = عشره
۲. مرتبۀ بعد از آحاد؛ از ده تا نود؛ دهگان.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ