ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عسر

'osr

۱. دشوار ساختن.
۲. دشواری؛ تنگی و سختی.
۳. تنگدستی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ