ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عزیمت کردن

حرکت کردن، رختبستن، رفتن، سفر کردن، عازمشدن، کوچ کردن

رهسپار شدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ