ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عزم

'azm

۱. اراده؛ قصد؛ آهنگ.
۲. ثبات و پایداری در کاری که اراده شده.
⟨ عزم کردن: (مصدر لازم) قصد کردن؛ آهنگ کردن.

آهنگ، اراده، تصمیم، عزیمت، قصد، نقشه، نیت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ