ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عزاسمه

'azzasmoh[u]

نامش گرامی باد؛ نامش گرامی است. Δ دربارۀ خداوند گفته می‌شود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ