ترجمه مقاله

عزا

'azā

۱. اندوه شدید بر اثر مرگ کسی؛ سوگ؛ ماتم.
۲. (اسم مصدر) عزاداری کردن؛ سوگواری.

پرسه، تعزیت، داغ، سوگ، سوگواری، ماتم، مصیبت ≠ جشن، عروسی

سوگ

ترجمه مقاله