ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عریکه

'arike

نفس؛ طبیعت؛ خلق؛ خوی؛ سرشت.

۱. خلق، خو
۲. سرشت، طبیعت، نهاد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ