ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

عروضی

'aruzi

عالِم به عروض؛ کسی که علم عروض می‌داند؛ عروض‌دان.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما