ترجمه مقاله

عرضگاه

'arzgāh

۱. جای عرض و نمایش دادن چیزی.
۲. میدان سان دیدن و شمردن سپاهیان؛ جای گرد آمدن سپاهیان.

ترجمه مقاله