ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

عرض

'arz

۱. بیان مطلبی با احترام و ادب.
۲. نشان دادن؛ آشکار کردن.
۳. (اسم) [مقابلِ طول] پهنا.
۴. [مجاز] مدت؛ فاصله: در عرض یک ساعت تمام کارها را انجام داد.
۵. سان دیدن از سپاهیان و تجهیزات آن‌ها.
۶. اداره و گرداندن امور سپاهیان.
۷. (اسم) [جمع: عروض] [قدیمی] متاع؛ کالا؛ هرچیزی به جز مسکوک طلا و نقره.
⟨ عرض حال: نامه‌ای که به دادگاه می‌نویسند و در آن تظلم می‌کنند؛ دادخواست.
⟨ عرض جغرافیایی: (جغرافیا) فاصلۀ زاویه‌ای بین مدار هر نقطه و دایرۀ استوا.

۱. پهنا، پهنه
۲. بیان، حرف، سخن، گفتار، گفته
۳. شرح، وصف ≠ درازا، درازی، طول

پهنا

عرض

دیکشنری عربی به فارسی

فرمودن , امر کردن , دعوت کردن , پيشنهاد کردن , توپ زدن , خداحافظي کردن , قيمت خريدرا معلوم کردن , مزايده , پيشنهاد , پهنا , عرض , وسعت نظر , نمايش , نمايش دادن , نماياندن , تقديم داشتن , پيشکش کردن , عرضه , تقديم , پيشکش , اراءه , نشان دادن , نمودن , ابراز کردن , فهماندن , نشان , جلوه , اثبات , نازک

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما