ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عرصات

'arasāt

۱. = عرصه
۲. [مجاز] صحرای محشر در روز قیامت.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ