ترجمه مقاله

عرش

'arš

۱. در روایات دینی، جایی فراتر از همۀ آسمان‌ها؛ بلندای آسمان.
۲. آسمان.
۳. [قدیمی] تخت؛ سریر.

۱. اریکه، اورنگ، تخت، مسند
۲. آسمان، سپهر
۳. سایبان، سقف
۴. پایه، رکن ≠ فرش

پهنه

ترجمه مقاله