ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عرب

'arab

۱. قومی از نژاد سامی ساکن جنوب غرب آسیا.
۲. هریک از افراد این قوم: دو نفر عرب آمدند تو.
۳. (صفت) از نژاد عرب: زن عرب.
⟨ عرب بائده: [قدیمی] قبایلی از اعراب که پیش از ظهور اسلام از میان رفته‌اند؛ عرب منقرضه، مانندِ قوم عاد و ثمود.
⟨ عرب مستعربه: [قدیمی] عرب اسماعیلیه؛ قبایلی که پس از غلبه بر قحطانیون و آموختن زبان و آداب آنان به‌تدریج جزء طوایف عرب به‌شمار آمده‌اند؛ عدنانیه.

اعرابی، بدوی، تازی ≠ عجم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ