ترجمه مقاله

عذب

'azab

۱. خاشاک.
۲. شاخه‌های درخت.
۳. اطراف چیزی.
۴. آن قسمت از عمامه یا دستار که بر دو شانه می‌افتد.
۵. بند ترازو.

ترجمه مقاله