ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عذاری

'azāri(ā)

= عذرا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ