ترجمه مقاله

عدیده

'adide

دارای عدد بسیار؛ فراوان.

بسیار، زیاد، عدید، فراوان، کثیر، متعدد، وافر ≠ قلیل

پرشمار

ترجمه مقاله