ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عدوانی

'odvāni

از روی ظلم و ستم: تصرف عدوانی.

خصمانه، عداوتآمیز، قهرآلود، قهرآمیز ≠ دوستانه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ