ترجمه مقاله

عدس

'adas

۱. گیاهی بوته‌ای از خانوادۀ باقلا با گل‌های سفیدرنگ و برگ‌های باریک؛ دانچه؛ انژه؛ مرجمک؛ نسک؛ بنوسرخ.
۲. دانۀ گرد و محدب این گیاه که مصرف خوراکی دارد.

ترجمه مقاله