ترجمه مقاله

عجول

'ajul

شتابنده؛ کسی که با سرعت و شتاب کاری انجام می‌دهد.

بیتحمل، بیصبر، دستپاچه، شتابان، شتابزده، شتابناک، شتابنده، ناحمول، ناشکیبا ≠ صبور

بی شکیب

ترجمه مقاله