ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

عجم

'ojm

۱. = اعجمی
۲. (صفت) گنگ؛ بی‌زبان.
۳. (اسم) حرکتی که روی حرف می‌گذارند.

۱. پارس، فارس
۲. ایرانی، پارسی
۳. غیرعرب ≠ تازی، عرب

گنگ

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما