ترجمه مقاله

عجله

'ajale

۱. شتاب کردن.
۲. (اسم) سرعت؛ شتاب.

تسریع، تعجیل، سرعت، شتاب، شتابزدگی، شتابندگی ≠ تامل، درنگ

شتاب

ترجمه مقاله