ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عجب

'ajab

۱. هنگام اظهار شگفتی به کار می‌رود: عجب خدایی دارد.
۲. شگفت‌انگیز؛ عجیب.

۱. تعجب، حیرت، شگفت، شگفتی
۲. عجیب

شگفت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ