ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عجالتاً

۱. اکنون، اینک، فعلاً، هماکنون
۲. بیدرنگ، فوراً

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ