ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عبد

'abd

۱. بنده؛ برده؛ غلام.
۲. بندۀ خدا.

برده، بنده، زرخرید، عبید، غلام، نسمه، نوکر ≠ آزاد، حر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ