ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عباب

'obāb

۱. سیل عظیم.
۲. موج دریا.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ