ترجمه مقاله

عبا

'abā

جامۀ گشاد و بلند که روی لباس‌های دیگر به دوش می‌اندازند.

بالاپوش، جامه، ردا

بالاپوش

ترجمه مقاله