ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عامه

'āmme

= عامّ

۱. همگان، همه
۲. توده، خلق، عموم
۳. اهلسنت ≠ خاصه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ