ترجمه مقاله

عالی

'āli

۱. بسیار خوب؛ دارای کیفیت خوب: پرداخت عالی فیلم.
۲. دارای درجه یا مرحلۀ بالاتر: تحصیلات عالی، دست‌پخت عالی.
۳. بزرگ؛ مهم.
۴. (قید) به‌طور بسیار خوب: عالی ساز می‌زند.
۵. [قدیمی] رفیع؛ بلند.

۱. بلند، رفیع، مرتفع
۲. ممتاز، نفیس
۳. بزرگ، شریف، متعالی، والا ≠ دانی

بالنده، برجسته، والا، بلند پایه

ترجمه مقاله