ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عاقل

'āqel

۱. [جمع: عقلا] دانا؛ هوشیار؛ زیرک؛ خردمند.
۲. (فقه) دهندۀ دیۀ مقتول.

باهوش، بخرد، تیزهوش، حکیم، خردمند، دانا، ذکی، رشید، زیرک، فهمیده، لبیب، هوشمند، هوشیار ≠ جاهل، نادان

خردمند، زیرک

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ