ترجمه مقاله

عاطفه

'ātefe

شفقت؛ مهربانی.

احساس، انفعال، عطوفت، محبت، مهر، مهربانی

ترجمه مقاله