ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

عاطر

'āter

خوش‌بو.

خوشبو، دماغپرور، عطرآمیز، معطر ≠ بدبو

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما