ترجمه مقاله

عادت

'ādat

۱. خلق‌وخوی.
۲. (اسم مصدر) اعتیاد: عادت به مصرف الکل.
۳. کاری که انسان به آن خو می‌گیرد و در وقت معیّن انجام می‌دهد.
۴. (اسم مصدر) (زیست‌شناسی) [عامیانه] = قاعدگی
⟨ عادت ماهانه: (زیست‌شناسی) [عامیانه] خونریزی ماهانۀ زنان؛ قاعدگی؛ حیض.
⟨ عادت دادن: (مصدر متعدی) کسی را به انجام مرتب کاری واداشتن.
⟨ عادت داشتن: (مصدر لازم، مصدر متعدی) معتاد به انجام کاری بودن.
⟨ عادت شدن: (مصدر لازم)
۱. رسم ‌شدن؛ معمول‌ شدن.
۲. (زیست‌شناسی) [عامیانه، مجاز] قاعده ‌شدن زن؛ حائض‌ شدن.
⟨ عادت‌ کردن: (مصدر لازم، مصدر متعدی) انجام دادن کاری به‌صورت مرتب؛ خو گرفتن.
⟨ عادت گرفتن: (مصدر لازم، مصدر متعدی) عادت کردن؛ خو پذیرفتن؛ خو کردن.
⟨ عادت ماهانه (ماهیانه): (زیست‌شناسی) [عامیانه] = قاعدگی

۱. خلق، خو، داب
۲. الفت، انس
۳. آیین، رسم، سنت
۴. حیض، رگل، قاعده

خو گیری، خو، منش

ترجمه مقاله