ترجمه مقاله

عاجل

'ājel

۱. ویژگی آنچه به‌سرعت فرامی‌رسد یا انجام می‌شود؛ باشتاب؛ شتابان: مرگ عاجل.
۲. [مقابلِ آجل] [قدیمی] ویژگی آنچه مربوط به زمان کنونی است؛ فعلی.
۳. (اسم) [مقابلِ آجل] [قدیمی، مجاز] زمان حال.

۱. جلد، چابک، چالاک
۲. تند، زود، سریع
۳. جهان، دنیا
۴. اکنون، حال

ترجمه مقاله