ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ظهر

zohr

میانۀ روز؛ نیمروز.

پشت، خلف، دنبال ≠ رو

نی مروز

ظهر

دیکشنری عربی به فارسی

عقب , پشت (بدن) , پس , عقبي , گذشته , پشتي , پشتي کنندگان , تکيه گاه , به عقب , درعقب , برگشت , پاداش , جبران , ازعقب , پشت سر , بدهي پس افتاده , پشتي کردن , پشت انداختن , بعقب رفتن , بعقب بردن , برپشت چيزي قرارگرفتن , سوارشدن , پشت چيزي نوشتن , ظهرنويسي کردن , نيمروز , ظهر , وسط روز

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما