ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ظلوم

zalum

بسیار‌ظلم‌کننده؛ بسیار‌ستمکار.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ