ترجمه مقاله

ظلمت

zolmat

تاریکی.

تاریکی، تیرگی، سیاهی، ظلام ≠ روشنایی، فروغ، نور

ترجمه مقاله