ترجمه مقاله

ظلم

zolm

ستم کردن؛ جور؛ ستمگری؛ بیداد؛ ستم.

آزار، اجحاف، اعتساف، بغی، بیدادگری، بیداد، تطاول، تعدی، جبر، جفا، جفا، جور، ستم، ستمگری، غدر، مظلمه ≠ مهر

بیداد، جفا، ستم

ترجمه مقاله