ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ظلال

zalāl

آنچه بر کسی یا بر روی چیزی سایه می‌اندازد، مانند ابر یا چیز دیگر.

۱. سایهها
۲. سایبانها
۳. اشباح

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ