ترجمه مقاله

ظافر

zāfer

پیروزی‌یابنده؛ پیروز؛ ظفریابنده.

ترجمه مقاله