ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طینت

tinat

خلقت؛ سرشت؛ خوی؛ نهاد.

۱. باطن، جبلت، خلقت، ذات، سرشت، طبیعت، فطرت، نهاد
۲. خلق، خو، عادت
۳. طین، گل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ