ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طیره شدن

۱. برآشفتن، خشمناک شدن، عصبانی شدن
۲. شرمنده شدن، شرمسار گشتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ