ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طیران

tayarān

پرواز کردن؛ پریدن؛ پرش؛ پرواز.

۱. پرش، پرواز
۲. پرواز کردن، پریدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ