ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طویله

tavile

۱. جای نگهداری چهارپایان.
۲. [قدیمی] ریسمانی که پای چهارپایان را به آن می‌بستند.
۳. [قدیمی] رشتۀ گردن‌بند.

۱. آخور، آغل، اسطبل، بارهبند، پاگاه، ستورخانه، ستورگاه
۲. رسن، رشته، سمط

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ