ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طوقی

۱. صلصل، فاخته، قمری
۲. طوقدار
۳. گرد، دایرهای شکل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ